18 Αυγ 2014

Μετρήσεις επί σχεδίου - Παράδειγμα #1


Στην VBA του Autocad , για όσους έχουν κάποια εξοικείωση , μπορεί να βοηθήσει στην λήψη αυτόματων προμετρητικών στοιχείων , κατευθείαν από τα σχέδια . Για όσους εργάζονται στο Autocad 2010 ή πιο πρόσφατο , θα πρέπει να κατεβάσουν το ειδικό VBA Enabler ανάλογα με την έκδοση του Autocad και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. 

Είναι βέβαια καλό η σχεδιαστική πληροφορία (γραμμές που αντιστοιχούν σε ομοειδή δομικά στοιχεία) να βρίσκεται οργανωμένη σε επίπεδα Layers , ώστε να διευκολύνονται οι προμετρήσεις .
Ο παρακάτω κώδικας σε Autocad VBA , υποθέτει ότι οι γραμμές που παριστάνουν δοκούς βρίσκονται ΟΛΕΣ στο επίπεδο DOKOISub LDokwn()


For Each lobj In ThisDrawing.ModelSpace
    
    If lobj.Layer = "DOKOI" Then
    
        Ltot = Ltot + lobj.Length
      
     End If
     
  Next

  Ltot = Ltot / 2

  MsgBox Format$(Ltot, "####0.00")
  
End Sub

Κατεβάστε από εδώ το ολοκληρωμένο παράδειγμα , αποδεχτείτε με ΟΚ το "φόρτωμα" των μακροεντολών και πατείστε Alt F8 και μετά ΟΚ για να τρέξει το παραπάνω τμήμα κώδικα που υπολογίζει το σύνολο του μήκους των γραμμών που βρίσκονται στο επίπεδο DOKOI και το εμφανίζει σε κατάλληλο παράθυρο διαλόγου .  Επειδή κάθε δοκός αποτελείται (ή περιγράφεται αν θέλετε) από δύο γραμμές , το τελικό υπολογισμένο μήκος διαιρείται διά 2 .

Στο περιβάλλον του Autocad , πατείστε Alt F11 για να μπείτε σε περιβάλλον επεξεργασίας κώδικα.

 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου