18 Αυγ 2014

Απλή μεταφορά σχεδιαστικών αντικειμένων από φύλλο εργασίας του Excel , κατευθείαν στο Autocad

Αρκετές φορές είναι επιθυμητή η "μεταφορά" παραμέτρων από τα κελλιά κάποιου φύλλου εργασίας στο Excel , κατευθείαν στο Autocad . Αν έχει γίνει πλήρης εγκατάσταση και των δύο προγραμμάτων , με μια σχετικά απλή διαδικασία , μπορεί να υλοποιηθεί μια "γέφυρα" μεταξύ των δύο προγραμμάτων . Βέβαια , απαιτούνται κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού αλλά στα αρχεία βοήθειας του Autocad εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία .

1. Σύνδεση Excel με το Autocad


Sub AcadConnect()

On Error Resume Next

Set AcadApp = GetObject(, "Autocad.Application")
If Err Then
  Err.Clear
  Set AcadApp = CreateObject("Autocad.Application")
  AcadApp.Visible = True
  If Err Then
    MsgBox Err.Description
    Exit Sub
  End If
End If

End Sub


2. Βασικές διαδικασίες για την σχεδίαση απλών αντικειμένων


Sub AcadLine(xs As Double, ys As Double, xe As Double, ye As Double, LayerName As String)
  Dim sp(0 To 2) As Double
  Dim ep(0 To 2) As Double
  
  sp(0) = xs
  sp(1) = ys
  sp(2) = 0#
  ep(0) = xe
  ep(1) = ye
  ep(2) = 0#
  
  Set LineObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(sp, ep)
  
  LineObj.Layer = LayerName
End Sub
Sub AcadRect(orgx As Double, orgy As Double, platos As Double, ypsos As Double, LayerName As String)
  Dim x(5) As Double, y(5) As Double
  Dim np As Integer
  
  np = 5

  
  x(1) = orgx: y(1) = orgy
  x(2) = orgx + platos: y(2) = orgy
  x(3) = orgx + platos: y(3) = orgy - ypsos
  x(4) = orgx: y(4) = orgy - ypsos
  x(5) = orgx: y(5) = orgy

  For i = 1 To 4
    AcadLine x(i), y(i), x(i + 1), y(i + 1), LayerName
  Next
End Sub

Sub AcadText(xp, yp, h, Angle, LayerName, txt)
  Dim pp(0 To 2) As Double
  
  pp(0) = xp: pp(1) = yp: pp(2) = 0#
  Set TextObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(txt, pp, h)
  TextObj.Rotation = Angle
  TextObj.Layer = LayerName
End Sub


Κατεβάστε από εδώ το αρχείο Excel για άμεσους πειραματισμούς .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου