19 Αυγ 2014

Μετρήσεις επί σχεδίου - Παράδειγμα #2


Θα δούμε τώρα κάποιο παράδειγμα , μέσω κώδικα Acad VBA , το οποίο θα επιστρέφει στο σύνολο των μηκών για γραμμές που βρίσκονται σε δύο συγκεκριμένα επίπεδα του σχεδίου μας .

Χαρακτηριστική οθόνη με τα αποτελέσματα του προγράμματος .


Ο κώδικας βρίσκεται εδώ . 

Sub LLines()

Dim elem As Object
Dim l1 As Double, l2 As Double
Dim t1 As String

For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
    With elem
      ' When a block reference has been found,
      ' check it for attributes
      If StrComp(.EntityName, "AcDBLine", 1) = 0 Or StrComp(.EntityName, "AcDBPolyLine", 1) = 0 Then
      
        If elem.Layer = "New - 1" Then
          l1 = l1 + elem.Length
        ElseIf elem.Layer = "New - 2" Then
          l2 = l2 + elem.Length
        End If
      
      End If
           
    End With
        
  Next elem

  
  t1 = "Μήκος γραμμών στο Layer 'New - 1 : '" & Format$(l1, " #####0.00") + Chr$(10) + Chr$(13)
  t1 = t1 + "Μήκος γραμμών στο Layer 'New - 2 : '" & Format$(l2, " #####0.00")

  MsgBox t1
  
End Sub

Κατεβάστε το παράδειγμα από εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου