24 Οκτ 2014

Δυναμικές ... επιμετρήσεις .

Οι επιμετρήσεις γίνονται μετά την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων του έργου ώστε να καταγραφούν οι εκτελεσθείσες ποσότητες , να συνταχθεί λογαριασμός και να πληρωθεί εκείνος που εκτέλεσε το έργο (εργολάβος ιδιωτικού ή δημοσίου έργου) . Στα δημόσια έργα συντάσσονται Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) τα οποία συνδέονται με αναλυτικές επιμετρήσεις αφανών εργασιών . Ο κάθε λογαριασμός είναι αθροιστικός , περιέχει δηλαδή ποσότητες από την αρχή του έργου . Ο ανάδοχος του έργου πληρώνεται το ποσό που αναλογεί στις εργασίες που έκανε αφού συντάχθηκε ο προηγούμενος λογαριασμός (πιστοποίηση) .

Η καταμέτρηση των ποσοτήτων μπορεί να καταστρωθεί σε κάποιο φύλλο εργασίας του Excel ώστε κάθε αλλαγή στα δεδομένα να συνεπάγεται άμεσα αλλαγή στις ποσότητες των εργασιών που τα δεδομένα αυτά συμμετέχουν . Στα δημόσια έργα , οι εργασίες συνήθως αναφέρονται ως άρθρα του προϋπολογισμού μελέτης . Τα άρθρα , ως εργασίες ,  αναλύονται στο τιμολόγιο μελέτης όπου περιγράφεται αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει και πως ,  ώστε η εκτέλεση της εργασίας να θεωρείται πλήρης και άρτια.

Μια δυναμικά οργανωμένη επιμέτρηση , σε κάθε αλλαγή δεδομένων , θα οδηγήσει σε άμεση αλλαγή των ποσοτήτων των εργασιών που τα δεδομένα αυτά συμμετέχουν (αλλαγή πλάτους δοκού σημαίνει αλλαγή όγκου σκυροδέματος καθώς και αλλαγή επιφάνειας ξυλοτύπου της συγκεκριμένης δοκού).

Ήδη ετοιμάζεται κάποιο παράδειγμα και τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμο ως on-line φύλλο εργασίας .
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου