11 Απρ 2014

Acad VBA Utilities - Άθροιση μηκών ευθύγραμμων τμημάτωνΗ άθροιση μηκών ευθύγραμμων τμημάτων πολλές φορές διευκολύνει τις προμετρήσεις μας . Π.χ. είναι εύκολο να υπολογίσουμε τρέχον μήκος περίφραξης σε κάποιο οικόπεδο για να προχωρήσουμε μετά σε κοστολόγηση .
Ας δούμε παρακάτω ενδεικτικό τμήμα κώδικα το οποίο βοηθά στο να αθροίζονται μήκη μεμονωμένων ευθύγραμμων τμημάτων ή και Polylines  . Υπάρχει απλό  κριτήριο σχετικά με το επίπεδο (layer) που μπορεί να ανήκουν οι γραμμές ή οι polylines . Οι γραμμές που αθροίζονται τα μήκη τους αναμένονται να βρίσκονται στο Layer "LinesLayer" και οι polylines αναμένονται στο Layer "PLinesLayer"  

Private Sub CommandButton1_Click()

' Υπολογισμός μηκών καλωδίων που αντιστοιχούν στα Layers που επιλέχτηκαν
' Προσμετρώνται Line, Pline και όχι μεμονωμένα τμήματα τόξων

Dim r1 As Double, r2 As Double


For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
        With elem
            ' When a block reference has been found,
            ' check it for attributes
            If StrComp(.EntityName, "AcDBLine", 1) = 0 Or StrComp(.EntityName, "AcDBPolyLine", 1) = 0 Then
            
                If elem.Layer = "LinesLayer" Then
                    r1 = r1 + elem.Length
                ElseIf elem.Layer = "PlinesLayer" Then
                    r2 = r2 + elem.Length
                End If
            
            End If
                     
        End With
                
    Next elem

    txtres1.Text = Format$(l1, "####0.00 m")
    txtres2.Text = Format$(l2, "####0.00 m")

End Sub

Ολόκληρο το αρχείο Cad για να ξεκινήσετε τους πειραματισμούς και τις δοκιμές σας μπορείτε να το "κατεβάσετε" από εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου