15 Μαΐ 2016

Προδιαγραφές για πρόχυτα κράσπεδα

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα
κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.10 Χ 0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
1501-05-02-01-00 , προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
 κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση
 και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με
 αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
         
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων
και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η
δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι
μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής  0,10 Χ
0,30μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η  δαπάνη
αρμολογήματος με τσιμεντοκονία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών,
που απαιτείται για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (εκτίμηση) 7,25 Euro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου